Algemene Voorwaarden - MOGEE B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en diensten van MOGEE B.V. en maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen u en MOGEE B.V. Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens

Statutaire naam: MOGEE B.V.

KVK: 85393401

Vestigingsadres: Columbusplein 54 H, 1057 VC Amsterdam, Nederland

Kantooradres: Columbusplein 54 H, 1057 VC Amsterdam, Nederland

Website: www.10-things.nl

E-mail: info@10-things.nl

Artikel 1 - Definities

De volgende definities worden gebruikt in deze voorwaarden:

1.1 De begrippen en definities die in de Overeenkomst met een hoofdletter zijn geschreven hebben de betekenis die daaraan hieronder is gegeven:

 • Aanbod: Enig aanbod (ongeacht de vorm) van 10-THINGS in het kader van leveren van diensten, waaronder onder meer begrepen een aanbod in de vorm van een offerte of een algemeen aanbod dat online wordt gedaan en aldaar kan worden aanvaard.
 • Account: Een combinatie van een inlognaam en wachtwoord voor het persoonlijke account van Afnemer dan wel diens Eindgebruiker waarmee hij of zij toegang krijgt tot de Applicatie.
 • Afnemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie 10-THINGS een Overeenkomst heeft gesloten.
 • Algemene Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden.
 • Eindgebruiker: De natuurlijke persoon die door de Afnemer geautoriseerd is de Applicatie te gebruiken.
 • 10-THINGS: De onderneming MOGEE B.V., gevestigd aan Columbusplein 54 H te Wageningen en ingeschreven van de Kamer van Koophandel onder nummer 85393401.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
 • Kantooruren: De uren op een Werkdag tussen 08:00 tot 17:00 uur (Nederlandse tijd).
 • Licentie: Een beperkt gebruiksrecht voor de Afnemer voor het gebruik van de Applicatie.
 • Module: Een Eindgebruiker van Afnemer die gebruik maakt van de extra betaalde functionaliteit die de Applicatie biedt waarvoor Verbruikskosten in rekening worden gebracht.
 • Overeenkomst: De overeenkomst die tot stand komt na aanvaarding van een Aanbod door de Afnemer, waar de onderhavige Algemene Voorwaarden een onlosmakelijk onderdeel van uitmaken en op basis waarvan 10-THINGS diensten zal verlenen aan de Afnemer.
 • Partij: Een partij bij de Overeenkomst.
 • Applicatie: De applicatie dat online benaderbaar is via 10-THINGS.nl en waartoe toegang verkregen kan worden door in te loggen op een Account.
 • Schriftelijk: Op papier alsmede in elektronische vorm (bijvoorbeeld via de Applicatie) mits de identiteit van de afzender en integriteit van het bericht voldoende vaststaat. Waar het begrip Schriftelijk in de context van ingebrekestelling en ontbinding van de Overeenkomst wordt gebezigd, wordt daarmee ten aanzien van de Afnemer uitsluitend op papier bedoeld.
 • Verbruikskosten: Het aantal keer dat een Module is gebruikt die in aanmerking komt voor een vergoeding.
 • Vertrouwelijke Informatie: Alle niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een of beide Partijen en waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld of die als vertrouwelijk is gemarkeerd.
 • Werkdag: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de volgens de Nederlandse Algemene termijnenwet erkende feestdagen en de dagen waarvan 10-THINGS vooraf, al dan niet via haar website of e-mail, heeft aangegeven gesloten te zijn.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van 10-THINGS en de uitvoering van (toekomstige) Overeenkomsten.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dergelijke voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze middels ondertekening door 10-THINGS zijn aanvaard.

2.3 In geval van onderlinge strijdigheid tussen de toepasselijke documenten, bepalingen en definities opgenomen in de verschillende onderdelen van de Overeenkomst, geldt de volgende rangorde, waarbij het eerder genoemde document voorrang heeft op het later genoemde document:

 • 2.3.1 Aanbod
 • 2.3.2 Eventuele bijlagen bij de Overeenkomst
 • 2.3.3 De Algemene Voorwaarden
 • 2.3.4 Eventuele door 10-THINGS ondertekende inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer.

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Ieder Aanbod dat gedaan wordt in de vorm van een offerte van 10-THINGS is geheel vrijblijvend en geldig voor de duur van dertig (30) dagen na dagtekening, tenzij op de offerte een andere geldigheidsduur staat vermeld. Indien dagtekening ontbreekt vangt voornoemde periode aan op de dag dat 10-THINGS de offerte aan de Afnemer heeft toegezonden.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een Aanbod door de Afnemer.

3.3 Een Overeenkomst komt tevens tot stand door het aanmaken van een Account op de Applicatie van 10-THINGS.

3.4 10-THINGS is alleen gebonden aan een door de Afnemer gedane, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkende aanvaarding van een Aanbod, indien 10-THINGS de afwijkende aanvaarding Schriftelijk uitdrukkelijk accepteert. Het voorgaande doet geen afbreuk aan wat in Artikel 2.2 is bepaald.

3.5 Alle prijzen in ieder Aanbod zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Indien een prijs in een Aanbod is gebaseerd op door de Afnemer verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft 10-THINGS het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

3.6 De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 en 6:227c van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 4 - Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Na totstandkoming van de Overeenkomst, zal 10-THINGS zich inspannen om zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering van de Overeenkomst en zal daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Door 10-THINGS gecommuniceerde of tussen Partijen overeengekomen (oplever)termijnen zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijnen.

4.2 De Afnemer zal aan 10-THINGS alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In ieder geval zal de Afnemer aan 10-THINGS alle informatie verstrekken waarvan 10-THINGS aangeeft dat deze noodzakelijk is, of waarvan de Afnemer redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst. 10-THINGS heeft het recht, maar niet de plicht, om deze informatie op juistheid en volledigheid te controleren.

4.3 Indien de Afnemer niet de hiervoor beschreven medewerking verleent, dan wel indien blijkt dat de door de Afnemer verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, heeft 10-THINGS het recht om de Overeenkomst op te schorten totdat de Afnemer alsnog de gevraagde medewerking heeft verleend of de benodigde informatie heeft verstrekt. Eventuele door de Afnemer periodieke vergoedingen blijven gedurende deze periode onverminderd verschuldigd.

4.4 10-THINGS heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van de Afnemer als Partijen dat zijn overeengekomen.

Artikel 5 - Toegang en gebruik van de Applicatie

5.1 Om toegang tot de Applicatie te verkrijgen heeft elke Eindgebruiker van Afnemer een Licentie nodig. Een Licentie geeft de Afnemer het niet-exclusieve recht om de Applicatie als online-dienst (Software-as-a-Service) te gebruiken voor de duur van de Licentie en uitsluitend voor het onder de Overeenkomst beoogde gebruik.

5.2 De Licentie mag uitsluitend gebruikt worden voor eigen doeleinden binnen de eigen organisatie van de Afnemer. Licenties mogen niet en kunnen vanuit goederenrechtelijk perspectief niet worden overgedragen aan derden, behoudens Schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van 10-THINGS.

5.3 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen geldt het volgende:

 • 5.3.1 een Licentie vangt aan op de dag dat 10-THINGS toegang tot de Applicatie verstrekt aan Afnemer (bijv. middels het verstrekken van inloggegevens voor een Account en/of de mededeling dat Afnemer zelf een Account kan gaan aanmaken);
 • 5.3.2 een Licentie heeft een looptijd van minimaal van één (1) maand;
 • 5.3.3 na afloop van de overeengekomen looptijd van de Licentie wordt de Licentie automatisch en stilzwijgend verlengd met één maand;
 • 5.3.4 een Licentie kan tegen het einde van de dan lopende periode door beide Partijen Schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie (2) maanden (waarmee eventuele stilzwijgende verlenging wordt voorkomen).

5.4 Naast Licenties kan Afnemer kiezen om gebruik te maken van Modules waarvoor Verbruikskosten in rekening worden gebracht.

5.5 De Overeenkomst alsmede daaronder verstrekte Licenties kunnen door de Afnemer niet tussentijds worden opgezegd, behoudens Schriftelijke instemming van 10-THINGS. Artikel 7:408 lid 1 BW is niet van toepassing op de Overeenkomst.

5.6 Na einde van de Licentie zal 10-THINGS de toegang tot de Applicatie beëindigen en gerechtigd zijn alle aan Afnemer gerelateerde data die binnen de Applicatie aanwezig is, te verwijderen, behoudens andersluidende afspraken.

5.7 Voor elke Licentie zal 10-THINGS aan de Afnemer logingegevens voor een (administrator-) Account ter beschikking stellen, dan wel aan de Afnemer de mogelijkheid bieden om zelfstandig een Account aan te maken. Indien overeengekomen kan de Afnemer met diens Account sub-Accounts voor andere Eindgebruikers aanmaken. Voor dergelijke sub-Accounts gelden dezelfde voorwaarden als voor gewone Accounts.

5.8 Een Account is strikt persoonlijk en mag niet worden gedeeld met derden. Logingegevens dienen te allen tijde geheim gehouden te worden. De Afnemer is verplicht voor ieder Account een voldoende sterk wachtwoord te hanteren, en een eventueel door 10-THINGS aangeleverd standaardwachtwoord onverwijld te wijzigen.

5.9 10-THINGS is niet verantwoordelijk voor misbruik van Accounts en mag ervan uitgaan dat de persoon die inlogt op een Account ook daadwerkelijk een namens de Afnemer geautoriseerde Eindgebruiker betreft. 10-THINGS mag erop vertrouwen dat alle handelingen die vanuit een Account worden verricht, worden uitgevoerd onder leiding, toezicht en met goedkeuring van de Afnemer.

5.10 De Afnemer is, tenzij anders overeengekomen, zelf verantwoordelijk voor het eindgebruikersbeheer, het toekennen of intrekken van rechten en het aanmaken of verwijderen van Accounts – een en ander voor zover deze mogelijkheden inbegrepen zijn onder de Overeenkomst.

5.11 Als logingegevens van een Account (vermoedelijk) zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, zal de Afnemer direct alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig, wenselijk en mogelijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van het bijbehorende wachtwoord. In ieder geval zal de Afnemer hiervan direct melding maken bij 10-THINGS, zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van misbruik van het Account.

Artikel 6 - Gebruiksregels

6.1 Het is de Afnemer niet toegestaan om de onder de Overeenkomst geleverde diensten, in het bijzonder de Applicatie, te gebruiken of in te zetten in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving of de Overeenkomst.

6.2 Het is de Afnemer niet toegestaan om via de Applicatie materialen aan te bieden of te verspreiden die onrechtmatig van aard zijn, inbreuk maken op rechten van derden zoals Intellectuele Eigendomsrechten, dan wel lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatzaaiend zijn, een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden.

6.3 De Afnemer onthoudt zich ervan andere klanten van 10-THINGS, waaronder andere gebruikers van de Applicatie, of andere internetgebruikers in het algemeen te hinderen, of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van (de toeleveranciers van) 10-THINGS. Indien handelingen van de Afnemer naar het oordeel van 10-THINGS hinder, schade of een ander gevaar opleveren voor het functioneren van de systemen of netwerken van 10-THINGS, in het bijzonder als gevolg van het overmatig verzenden van gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans of vergelijkbare software, is 10-THINGS gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

6.4 Indien een derde 10-THINGS erop wijst dat, via de systemen die onderdeel uitmaken van de geleverde diensten, door of namens de Afnemer materialen of andere informatie wordt opgeslagen of verspreid waarmee volgens die derde inbreuk wordt gemaakt op rechten van die derde of waardoor anderszins onrechtmatig wordt gehandeld, dan zal 10-THINGS de Afnemer op de hoogte stellen van desbetreffende melding. De Afnemer dient vervolgens zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur, een gemotiveerde Schriftelijke reactie te geven strekkende tot weerlegging van de melding of klacht, waarna 10-THINGS zelfstandig zal besluiten welke maatregelen er genomen worden. Maatregelen kunnen onder meer bestaan uit het permanent verwijderen van, of toegang beperken tot de materialen of informatie waar de klacht betrekking op heeft. In gevallen die naar het oordeel van 10-THINGS spoedeisend zijn kan 10-THINGS direct ingrijpen zonder de Afnemer voorafgaand op de hoogte te hoeven stellen. Echter zal 10-THINGS zich dan alsnog inspannen de Afnemer zo spoedig mogelijk achteraf in te lichten over de getroffen maatregelen en de aanleiding daartoe.

Artikel 7 - Adviezen

7.1 10-THINGS kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal 10-THINGS de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Afnemer beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

7.2 Afnemer is op eerste verzoek van 10-THINGS verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien 10-THINGS wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Afnemer niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door 10-THINGS gedaan voorstel, is Afnemer te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

7.3 De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van 10-THINGS kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Afnemer en diens medewerkers. Afnemer staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

7.4 Afnemer zal 10-THINGS schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Afnemer aandacht wenst.

Artikel 8 - Onderhoud

8.1 10-THINGS behoudt zich het recht voor de Applicatie tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud. 10-THINGS zal zich inspannen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten Kantooruren te laten plaatsvinden en de Afnemer tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. In het geval dat 10-THINGS van mening is dat een buitengebruikstelling van de Applicatie – al dan niet tijdens Kantooruren – noodzakelijk is voor de veilige werking ervan, dan is zij gerechtigd de Applicatie per direct buiten gebruik te stellen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Afnemer zodat 10-THINGS zo spoedig mogelijk passende maatregelen kan en zal treffen. 10-THINGS zal wegens buitengebruikstelling als bedoeld in dit lid, nimmer tot enige schadevergoeding jegens de Afnemer gehouden zijn.

8.2 10-THINGS heeft het recht de Applicatie van tijd tot tijd aan te passen onder meer om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen, of om aspecten van een Applicatie niet langer aan te bieden. Als voorgaande leidt tot een aanzienlijke vermindering in de functionaliteit, zal 10-THINGS de Afnemer daarvan voor doorvoering van de wijziging Schriftelijk of via de Applicatie op de hoogte stellen. Omdat de Applicatie aan meerdere afnemers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor de Afnemer van een bepaalde aanpassing af te zien. Indien een wijziging leidt tot verlies van een voor de Afnemer essentiële functionaliteit, dan verkrijgt de Afnemer het recht om de Overeenkomst Schriftelijk op te zeggen tegen het moment waarop de wijziging in werking treedt op voorwaarde dat de Afnemer 10-THINGS vooraf Schriftelijk op de hoogte heeft gesteld voornemens te zijn gebruik te willen maken van dit opzegrecht.

Artikel 9 - Beschikbaarheid van de Applicatie

9.1 10-THINGS zal zich inspannen om een ononderbroken beschikbaarheid (7 dagen per week, 24 uur per dag) van de Applicatie te realiseren.

9.2 10-THINGS zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Applicatie, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, de Afnemer te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 10 - Ondersteuning

10.1 Uitsluitend indien overeengekomen, zal 10-THINGS gehouden zijn de Afnemer en diens Eindgebruikers middels een helpdesk op afstand te voorzien van ondersteuning in het kader van het gebruik van de Applicatie. Enige vorm van ondersteuning wordt verleend middels de daarvoor door 10-THINGS ingezette communicatiemiddelen welke van tijd tot tijd kunnen wijzigen. 10-THINGS zal zich inspannen om eventuele verzoeken adequaat en binnen een redelijke termijn te behandelen.

10.2 10-THINGS kan redelijke beperkingen stellen aan het gebruik van de aangeboden vormen van ondersteuning. Daarnaast staat het 10-THINGS vrij om op elk moment de beschikbaarheid en reactietijden van de helpdesk nader vast te stellen en/of te wijzigen.

Artikel 11 - Vergoeding

11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle door 10-THINGS genoemde prijzen in euro en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

11.2 10-THINGS is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven:

 1. eenmaal per jaar te indexeren conform de meest toepasselijke dienstenprijsindex (DPI) van het CBS, mits 10-THINGS de Afnemer ten minste een (1) maand voor inwerkingtreding van de tarievenwijziging daarvan Schriftelijk op de hoogte stelt;
 2. tussentijds te wijzigen als de tarieven van haar toeleveranciers van bijvoorbeeld stroom, datacenter, software en (public) cloud-oplossingen daar redelijkerwijs aanleiding toe geven, mits 10-THINGS de Afnemer ten minste een (1) maand voor inwerkingtreding van de tarievenwijziging daarvan Schriftelijk op de hoogte stelt;
 3. tussentijds, waaronder op ieder verlengmoment van een Licentie te wijzigen, ongeacht de reden daartoe, mits 10-THINGS de Afnemer ten minste twee (2) maanden voor inwerkingtreding van de tarievenwijziging daarvan Schriftelijk op de hoogte stelt.

Artikel 12 - Facturatie en betaling

12.1 De vergoeding voor Licenties (voor zover toepasselijk) wordt omstreeks en voorafgaand aan de ingangsdatum van de Licentie in rekening gebracht, alsmede voorafgaand aan ieder moment waarop de Licentie wordt verlengd, tenzij anders afgesproken.

12.2 De vergoeding voor Verbruikskosten worden per maand/kwartaal/per jaar achteraf in rekening gebracht.

12.3 10-THINGS zal voor alle verschuldigde bedragen een factuur sturen aan de Afnemer en heeft daarbij het recht om elektronisch te factureren.

12.4 Voor alle door 10-THINGS uitgebrachte facturen geldt een betalingstermijn van dertig (30) dagen gerekend vanaf de factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.

12.5 Als de Afnemer bezwaar maakt tegen de hoogte van een factuur, schort dit diens betalingsverplichting niet op, maar zullen Partijen in overleg treden om tot een minnelijke oplossing te komen.

12.6 Afnemer is bij gebreke van betaling vanaf de vervaldatum van de factuur van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. 10-THINGS is dan gerechtigd de Afnemer het gehele verschuldigde bedrag, alsmede de vanaf de vervaldag over het verschuldigde bedrag berekende rente ad 1,0% per maand, dan wel, indien hoger, de wettelijke handelsrente, in rekening te brengen.

12.7 Onverminderd het bovenstaande zullen alle kosten die samenhangen met het incasseren van openstaande vorderingen, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus), voor rekening van de Afnemer zijn. 10-THINGS is in ieder geval gerechtigd direct, dus desgewenst bij de eerste (vrijwillige) aanmaning, een bedrag aan buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen ter grootte van 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van tweehonderdvijftig euro.

12.8 10-THINGS is gerechtigd om de Overeenkomst op te schorten als:

 1. de Afnemer een factuur niet binnen de vervaltermijn betaalt, of betaling alsnog uitblijft na (vrijwillige) aanmaning door 10-THINGS,
 2. er een verslechtering in de solvabiliteit van de Afnemer intreedt die gerede aanleiding geeft tot twijfel over het betalingsvermogen en de kredietwaardigheid van de Afnemer.

Tijdens opschorting blijft de Afnemer eventueel (periodiek) verschuldigde bedragen verschuldigd.

12.9 De Afnemer is niet gerechtigd om enige op de Afnemer rustende betalingsverplichting op te schorten, te verrekenen of af te trekken op enige vordering op 10-THINGS uit welken hoofde dan ook.

Artikel 13 - Intellectuele Eigendomsrechten

13.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de geleverde diensten, waaronder de Applicatie, documentatie en andere materialen berusten uitsluitend bij 10-THINGS of diens licentiegevers. De Afnemer verkrijgt uitsluitend een beperkt, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de overeengekomen bepaalde duur onder toepassing van de bevoegdheden en overige beperkingen die in de Overeenkomst zijn opgenomen.

13.2 Alle gegevens die Afnemer tijdens diens gebruik van de Applicatie aan de Applicatie toevoegt, of laat toevoegen door 10-THINGS, blijven eigendom van de Afnemer en 10-THINGS en of diens licentiegevers. Ten aanzien van deze gegevens verstrekt de Afnemer aan 10-THINGS een beperkt gebruiksrecht om de betreffende gegevens te gebruiken voor zover redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst alsmede een gebruiksrecht voor onbepaalde duur voor het gebruik van de gegevens voor de verbetering van de door 10-THINGS geleverde, of in de toekomst te leveren, diensten.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van 10-THINGS wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst, uit hoofde van onrechtmatige daad en/of uit enige andere hoofde, is per gebeurtenis (waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen wordt gezien als één gebeurtenis) beperkt tot hetgeen de Afnemer verschuldigd is over een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis (exclusief btw). In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van 10-THINGS voor schade, uit welke hoofde dan ook, op kalenderjaarbasis meer bedragen dan de bedongen vaste vergoeding voor het betreffende kalenderjaar.

14.2 De beperking van aansprakelijkheid als bedoeld in voorgaand lid geldt nadrukkelijk ook voor de door 10-THINGS in de Overeenkomst of anderszins verstrekte garanties.

14.3 Enige in de Overeenkomst opgenomen beperking van aansprakelijkheid komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van 10-THINGS.

14.4 De aansprakelijkheid van 10-THINGS wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien de Afnemer 10-THINGS onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en 10-THINGS ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 10-THINGS in staat is adequaat te reageren. Iedere vordering tot schadevergoeding door Afnemer vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering.

14.5 De inhoud van het opgeleverde advies van 10-THINGS of Applicatie is niet bindend en slechts adviserend van aard. Afnemer beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van 10-THINGS opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Afnemer. Afnemer is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van 10-THINGS. 10-THINGS is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

Artikel 15 - Vrijwaring en juistheid van informatie

15.1 Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan 10-THINGS verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan 10-THINGS zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

15.2 Afnemer vrijwaart 10-THINGS van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

15.3 Afnemer vrijwaart 10-THINGS voor alle aanspraken van Afnemer en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Afnemer, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

15.4 Afnemer vrijwaart 10-THINGS voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Afnemer, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Afnemer verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Afnemer jegens derde(n).

15.5 Indien Afnemer elektronische bestanden, software of informatiedragers aan 10-THINGS verstrekt, garandeert Afnemer dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 - Overmacht

16.1 Geen van de Partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van Partijen ligt (overmacht) en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan:

a. storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor 10-THINGS beschikbaar is, en waar de levering van de diensten (zoals de Applicatie) van afhankelijk is, maar waarover 10-THINGS geen feitelijke macht kan uitoefenen of nakoming ervan kan vorderen;

b. storingen die zijn veroorzaakt door kwaadaardige software, netwerkaanvallen zoals (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen;

c. tekortkomingen van toeleveranciers van 10-THINGS, die 10-THINGS niet kon voorzien en waar 10-THINGS diens toeleverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht;

d. binnenlandse onlusten, mobilisatie, pandemieën, oorlog, terreur, stakingen, brand en overstromingen;

e. gebrekkigheid van zaken, apparatuur, of ander materiaal waarvan de Afnemer het gebruik heeft voorgeschreven; en

f. langdurige onbeschikbaarheid van werknemers van 10-THINGS of door haar ingeschakelde derden als gevolg van ziekte.

16.2 Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat dit tot enige verplichting tot schadevergoeding of ongedaanmaking leidt.

Artikel 17 - Promotie

17.1 Het is 10-THINGS toegestaan om, gedurende de looptijd en na afloop van de Overeenkomst, voor promotionele doeleinden in de door 10-THINGS gebruikte materialen en kanalen (zoals haar website) de klantcase aangaande de door 10-THINGS aan Afnemer geleverde diensten te beschrijven, waarbij ter illustratie gebruik gemaakt mag worden van de handelsnaam, beeld- en woordmerk van de Afnemer. Indien de Afnemer bezwaar heeft tegen de wijze waarop 10-THINGS gebruik heeft gemaakt van voornoemd recht, kan de Afnemer dit Schriftelijk kenbaar maken aan 10-THINGS. 10-THINGS zal het bezwaar in alle redelijkheid in overweging nemen en waar wenselijk tot aanpassing overgaan.

Artikel 18 - Wijziging van de Overeenkomst

18.1 Indien de Afnemer een wijziging van de Overeenkomst wenst, kan de Afnemer daartoe een aanvraag bij 10-THINGS indienen. Dergelijke wijzigingen zijn uitsluitend van toepassing indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk door 10-THINGS zijn aanvaard.

18.2 10-THINGS behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten.

18.3 Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in het voordeel van de Afnemer, kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang worden doorgevoerd en behoeven geen kennisgeving aan de Afnemer.

Artikel 19 - Duur en einde van de Overeenkomst

19.1 Voor zover de Overeenkomst niet anders bepaalt geldt het volgende:

19.1.1 de looptijd van de Licentie(s) is vastgelegd in de Overeenkomst;

19.1.2 de eerste 7 dagen na het aangaan van de Overeenkomst wordt gezien als proeftijd.

19.1.3 de Overeenkomst is maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.

19.1.4 artikel 7:408 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op de Overeenkomst;

19.1.5 opzegging door de Afnemer resulteert nimmer in verval van verplichting tot betaling van reeds verschuldigde (Licentie)vergoedingen of Verbruikskosten, noch tot een verplichting tot terugbetaling van reeds betaalde (Licentie)vergoedingen of Verbruikskosten;

19.1.6 indien de Afnemer geen vergoeding aan 10-THINGS is verschuldigd onder de Overeenkomst, dan is 10-THINGS gerechtigd de Overeenkomst op ieder moment en met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat daarvoor enige voorafgaande kennisgeving aan de Afnemer voor is vereist.

19.2 10-THINGS mag de Overeenkomst op elk moment opschorten, ontbinden of opzeggen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien (i) de Afnemer failliet is verklaard of zelf diens faillissement heeft aangevraagd, (ii) aan de Afnemer surseance van betaling is verleend, (iii) de onderneming van de Afnemer is of wordt ontbonden of geliquideerd, (iv) er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van de Afnemer.

19.3 Indien Partijen op het moment van ontbinding van de Overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering daarvan hebben verricht respectievelijk ontvangen, dan zullen deze prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Artikel 6:271 e.v. van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 20 - Klachten

20.1 Indien Afnemer niet tevreden is over de service van 10-THINGS of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Afnemer verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden met als onderwerp “Klacht”.

20.2 De klacht moet door Afnemer voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil 10-THINGS de klacht in behandeling kunnen nemen.

20.3 10-THINGS zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

20.4 Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 - Slotbepalingen

21.1 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

21.2 Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel samenhangen met de Overeenkomst, zullen bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in het arrondissement waar 10-THINGS gevestigd is, tenzij door de regels van dwingend recht anders wordt voorgeschreven.

21.3 10-THINGS heeft het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een tot de groep behorende vennootschap zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek over te dragen, dan wel aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteit(en) van 10-THINGS overneemt, zonder dat daarvoor enige nadere toestemming of medewerking van de Afnemer vereist voor zal zijn.

21.4 De door 10-THINGS ontvangen of opgeslagen versie van communicatie, metingen, of overige informatie wordt geacht juist te zijn, behoudens tegenbewijs te leveren door de Afnemer.

21.5 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen uit de Overeenkomst onverminderd van kracht. 10-THINGS zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de Overeenkomst, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.